Tổ chức công tác Kế toán

Tổ chức công tác kế toán là việc khảo sát nhu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp và quy định pháp luật về tài chính kế toán,...

Tư vấn quyết toán thuế

1. Tư vấn quyêt toán thuế là gì? Tư vấn quyết toán thuế là việc kiểm soát toàn bộ hệ thống hồ sơ chứng từ kế toán, sổ kế...

Tư vấn hoàn thuế GTGT

1. Hoàn thuế GTGT là gì? Hoàn thuế GTGT được quy định tại điều 13 Luật số 13/2008/QH12, luật sử đổi bổ sung số 31/2013/QH13, nghị định số 209/2013/NĐ-CP,...

Tư vấn thuê & ưu đãi thuế

Phần mềm kế toán ACMan 9.1 được sử dụng công nghệ tiên tiến trên nền điện toán đám mây dữ liệu Online , tuân thủ theo đúng quy định...

Thẩm định & huy động vốn

Phần mềm kế toán ACMan 9.1 được sử dụng công nghệ tiên tiến trên nền điện toán đám mây dữ liệu Online , tuân thủ theo đúng quy định...

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Phần mềm kế toán ACMan 9.1 được sử dụng công nghệ tiên tiến trên nền điện toán đám mây dữ liệu Online , tuân thủ theo đúng quy định...